Nikolai's 14th birthday partyimag

Nikolai's 14th Birthday Party
At Benihana's Restaurant - 15December2003

Keith, Maria, Joe, , Mikaela
Jasmine, Nikolas, Nikolai, Evan, Justin

Several of the world's best smiles are found in that photo.

[
Radified home]